Examenul de admitere la stagiu, sesiunea 2017

CORPUL   EXPERŢILOR   CONTABILI   ŞI   CONTABILILOR   AUTORIZAŢI   DIN ROMÂNIA, FILIALA  ARAD

Bld. Revolutiei  Nr.92    Tel.,Fax: 0257-281960;281961 e-mail: ceccararad@ceccararad.ro

 

Examenul de admitere la stagiu  în vederea dobandirii calității de expert contabil și contabil autorizat sesiunea 2017

Etapele obţinerii calităţii de expert contabil/contabil autorizat

 • Examenul de admitere la stagiu
 • Stagiul cu o perioada de 3 ani
 • Examenul de aptitudini

Examenul de admitere la stagiu  se organizează în zilele de 07 şi 14 octombrie 2017, astfel:

În data de 07 octombrie 2017:

Categoria Expert contabil/contabil autorizat

probe scrise la disciplinele Contabilitate, Fiscalitate, Drept

În data de 14 octombrie 2017:

Categoria Expert contabil

probe scrise la disciplinele Audit, Evaluarea economică şi financiară a întreprinderii, Expertiză contabilă, Doctrina şi deontologia profesiei contabile

Examenul de admitere la stagiu pentru contabilii autorizaţi, membri activi ai Corpului,

care îndeplinesc condiţia de studii superioare economice, se va organiza în data de 14 octombrie 2017

 1. a) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de expert contabil se face pe baza unei cereri tip, însoţită de următoarele documente:
 • Curriculum vitae;
 • Copie legalizată după  actul de studii economice superioare  cu diplomă de licenţă recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • Cazier judiciar ( în termen)
 • 3 poze tip legitimaţie
 • Certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
 • Copie erox BI/CI
 • Copie xerox Certificat căsătorie (dacă este cazul)
 • Dovada achitării taxei de examen ( contavaloarea a 175 euro)
 1. b) Înscrierea la examenul de admitere pentru profesia de contabil autorizat se face pe baza unei cereri tip, însoţită de următoarele documente:
 • Curriculum vitae;
 • Copie legalizată de pe actul de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii, cu diplomă de bacalaureat, recunoscută de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
 • Cazier judiciar ( în termen)
 • 2 poze tip legitimaţie
 • Certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exerciţiu deplină;
 • Copie xerox BI/CI
 • Copie xerox Certificat căsătorie (dacă este cazul)
 • Dovada achitării taxei de examen ( contavaloarea a 125 euro)

Actele se depun în dosar cu şină la Filiala CECCAR în raza căreia aveţi domiciliul până în data de 08 septembrie 2017!

Tematica examenului poate fi consultată în rubrica Accesul la profesie.

De asemenea, vă informăm că centrele de examen vor fi stabilite ulterior înscrierilor, în funcție de numărul de candidați.

CECCAR filiala Arad, organizează curs de pregătire pentru candidații la examenul de admitere la stagiu în vederea dobandiri calități de expert contabil și contabil autorizat , la sediu filialei din Arad, bld. Revoluției nr. 92, începand cu data de 28.08.2017.

Cereri de înscriere și plata pentru  curs se dupun la sediul filialei, până la data de 15.08.2017.

Informatii suplimentare la telefon 0257/281960 sau 0257/281961

La sediul filialei candidatii gasesc: Ghid pentru pregatirea candidatilor la examenul de acces 201,  Iniţiere în evaluarea economică și financiara a întreprinderii, Iniţiere în auditul situaţiilor financiare a unei entități, Codul etic naţional al profesionistului contabil, Ghid practic de aplicare a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene aprobate prin OMFP 1802/2014,  Expertiza contabilă – standard professional 35.

Extras din OG 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 „Art. 3 – (1) Accesul la profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se face pe

bază de examen de admitere, la care să se obţină cel puţin media 7 şi minimum nota 6 la

fiecare disciplină, efectuarea unui stagiu de unu la 3 ani şi susţinerea unui examen de

aptitudini la terminarea stagiului, conform reglementarilor Corpului Experţilor

Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România.”

 „Art. 6 Expertul contabil poate executa, ca profesionist individual sau ca societate,

pentru persoanele fizice şi juridice următoarele lucrări:

 1. a) organizează, conduce, ţine, verifică şi supraveghează contabilitatea, întocmeşte şi

semnează situaţiile financiare şi execută lucrări cu caracter fiscal, respectiv calculul de

impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi asigurarea

reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale, ca parte a unui contract de

prestări servicii în domeniul contabilităţii. Prin ţinerea contabilităţii se înţelege

înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare cu respectarea legii

contabilităţii şi a reglementărilor contabile aplicabile, precum şi refacerea sau revizuirea

contabilităţii. Rezultatul lucrărilor de verificare sau revizuire poate consta în semnătura

de certificare acordată de expertul contabil. Prin lucrări cu caracter fiscal se înţelege

calculul de impozite, taxe şi contribuţii, întocmirea şi depunerea de declaraţii fiscale şi

asigurarea reprezentării clientului în relaţia cu autorităţile fiscale;

 1. b) acordă asistenţă de specialitate privind organizarea şi ţinerea contabilităţii;
 2. c) efectuează analize şi evaluări economico-financiare în scop financiar-contabil,

altele decât cele definite prin Ordonanţa Guvernului nr. 24/2011 privind unele măsuri în

domeniul evaluării bunurilor, cu modificările şi completările ulterioare şi care nu se

concretizează într-un raport de evaluare întocmit potrivit standardelor de evaluare

adoptate de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).

Astfel de evaluări se pot referi la estimări ale fluxurilor de trezorerie şi a stării

financiare a entităţii, evaluarea veniturilor şi a cheltuielilor, estimarea nivelului

provizioanelor şi a ajustărilor de valoare, precum şi alte evaluări executate de experţii

contabili în activitatea lor curentă, fără a se limita la acestea;

 1. d) efectuează expertize financiar–contabile, inclusiv expertize financiar-contabile cu

componentă fiscală, dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoanele fizice ori

juridice în condiţiile prevăzute de lege şi de reglementările Corpului Experților

Contabili și Contabililor Autorizați din România.

 1. e) execută alte lucrări cu caracter financiar-contabil, inclusiv activități de evidență

electronică a personalului, de salarizare, de organizare administrativă şi informatică,

certificare de informaţii, date şi documente;

 1. f) îndeplineşte, potrivit dispoziţiilor legale, atribuţiile prevăzute în mandatul de

cenzor şi de mandatar financiar;

 1. g) acordă asistenţa de specialitate necesară pentru înfiinţarea şi reorganizarea

societăţilor;

 1. h) asigură managementul financiar-contabil și al performaței economice;
 2. i) asigură controlul intern de gestiune şi managementul riscurilor persoanelor

juridice;

 1. j) acordă consultanţă în gestiune financiară şi în contabilitate, prestează servicii

specifice contabilităţii manageriale şi raportării integrate

 1. k) efectuează pentru persoanele fizice şi juridice servicii profesionale care presupun

cunoştinţe privind activităţile prevăzute la prezentul articol.”

 

„Art.8 – Experţii contabili pot să îşi exercite profesia individual ori se pot constitui în

societăţi de contabilitate şi/sau de expertiză contabilă, potrivit legii.”

CECCAR Arad © 2014 CECCAR